Renoveringsregler

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Ansökan om renovering ska inkomma till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.
  2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. förflyttning av våtutrymme, toalett eller kök. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara.

Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen kräva underlag från behörig fackman som påvisar att det planerade arbetet är byggnadstekniskt möjligt.

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos Kommunen. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. Startbesked samt slutbesked skall lämnas till styrelsen för arbete där detta krävs. Arbete för sådana åtgärder som kräver startbesked får inte påbörjas förrän startbesked medgivits och styrelse gett sitt godkännande. Likaså får man inte använda(sätta i bruk) ovan åtgärder förrän slutbesked kommit styrelsen tillhanda.

Befintlig ventilation för ej sättas igen. Befintliga frånluftsdon får inte ändras/justeras. Ändring av ventilation kräver tillstånd. Byte till sk. kolfilterfläkt i kök betraktas som ändring av ventilation. Intyg krävs efter slutförande.

Föreningen kräver att renovering av våtrum ska utföras i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och övriga byggregler. Intyg krävs efter slutförande.

Kom ihåg: Allt arbete ska vara fackmannamässigt utfört!

Starkt störande moment får endast utföras vardagar 7-17 (t.ex bilning, rivning, ihärdigt borrande).

För allas trivsel, informera grannarna.

Avstängning av vatten:
Planerad avstängning av vatten skall aviseras 2 arbetsdagar innan avstängning är planerad att ske. Lapp skall sättas på dörr i det trapphus som berörs. Det ska tydligt framgå när avstängningen är planerad samt kontaktuppgifter till hantverkare. Avstängning får endast göras vardagar mellan kl 9-16, och tiden för avstängning ska minimeras så mycket det är möjligt.